Vietnamese (Tiếng Việt)

Chào mừng bạn đến với Cerebral Palsy Alliance.

Tổ chức của chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ bạn và gia đình bạn.

Chúng tôi hỗ trợ trẻ em và người lớn mắc bệnh bại não hoặc các khuyết tật tương tự.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình hỗ trợ khác nhau dành cho cá nhân và gia đình, bao gồm:

• Trị liệu cho trẻ em và người lớn
• Trang thiết bị
• Hỗ trợ gia đình
• Bắt đầu đi học
• Dịch Vụ Tuyển Dụng

Nếu bạn ít nói hoặc không nói tiếng Anh và muốn tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể bố trí thông dịch viên hỗ trợ bạn.

Cerebral Palsy Alliance sử dụng các thông dịch viên chuyên nghiệp vì họ tuân thủ theo Quy Tắc Đạo Đức.

Điều này có nghĩa là họ đã qua đào tạo; sẽ dịch thông tin chính xác và trung thực và sẽ bảo mật nội dung thảo luận.

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ với Cerebral Palsy Alliance 1300 888 378
Hoặc
Truy cập các trang web
Dịch Vụ Biên Dịch và Phiên Dịch 13 14 50
Trang chủ | Translating and Interpreting Service (TIS National)